Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODMIOTOWEJ STRONY BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Logo, które znajduje się w prawej górnej części strony stanowi link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada na organy władzy publicznej ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu posiadającą adres www.bip.gov.pl, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

System Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP.

W celu wyszukania dokumentu należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP, numer poszukiwanego dokumentu bądź frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku "szukaj" system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem ich numeru oraz występowania wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.

Poruszanie się po stronie BIP

W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (nastąpi podkreślenie oraz pokaże się tzw. łapka kursora) w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy.

Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji.

Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane na BIP. Menu podzielone jest na 17 wymienionych poniżej części:

Informacje podstawowe

Dział zawiera dane teleadresowe, godziny pracy oraz najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu. W dziale tym dostępny jest również Statut Województwa Lubelskiego.

 Organy Województwa

Dział zawiera informacje dotyczące:

1) Sejmiku Województwa Lubelskiego (Kompetencje Sejmiku, Radni Województwa Lubelskiego, Posiedzenia Sejmiku, Protokoły sesji Sejmiku, Uchwały Sejmiku, Stanowiska, oświadczenia i apele Sejmiku, Komisje Sejmiku, Protokoły komisji Sejmiku, Interpelacje radnych)

2) Zarządu Województwa Lubelskiego (Kompetencje Zarządu, Skład ZWL, Uchwały ZWL, oraz Regulamin Pracy ZWL).

 Urząd Marszałkowski

Dział zawiera informacje na temat danych urzędującego Marszałka Województwa Lubelskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa (imię i nazwisko, dane teleadresowe, zakres obowiązków oraz złożone oświadczenia majątkowe). W dziale tym opublikowano schemat struktury organizacyjnej Urzędu, który pozwala każdemu internaucie dotrzeć do bardzo szczegółowych danych na temat danej komórki organizacyjnej i pracujących w niej osób, a także zorientować się, jakie są zależności i przepływ kompetencji pomiędzy nimi.

W dziale znajduje się również Statut Urzędu Marszałkowskiego, Regulamin organizacyjny, Zarządzenia Marszałka, dokumentacja kontroli przeprowadzonych przez Urząd oraz w Urzędzie, jak również rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim.

 Programy, plany, strategie

Dział zawiera informacje oraz dokumenty o zamierzeniach długofalowych realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

 Współpraca zagraniczna – Partnerzy Województwa Lubelskiego

Działa zawiera informacje oraz dokumenty dotyczące zawartych umów pomiędzy Województwem Lubelskim a regionami partnerskimi.

 Załatwianie spraw

Jedynym z poddziałów kategorii tematycznej „Załatwianie spraw” jest dział zatytułowany „Stan spraw”. Jego wybór prowadzi do podstrony BIP z modułem wyszukiwarki spraw, który od stycznia 2004 roku umożliwia sprawdzenie stanu lub sposobu załatwienia indywidualnej sprawy realizowanej w Urzędzie. Po wpisaniu co najmniej jednego kryterium wyszukiwania (w odpowiednim polu formularza wyszukiwarki) lub wyborze przedziału czasowego, który ma zostać uwzględniony podczas wyszukiwania, każdy internauta ma szansę otrzymać podstawowe informacje na temat danej sprawy, którą Urząd się aktualnie zajmuje lub zajmował w przeszłości.

Dział ten zawiera również informacje na temat „Sposobów załatwiania spraw w Urzędzie Marszałkowskim”, w którym internauta uzyska informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto znaleźć tu można również decyzje z zakresu wydawania zezwoleń na przewóz osób oraz informacje o stypendiach.

W zakładce "Obsługa osób niepełnosprawnych" znajdują się informacje ułatwiające załatwienie spraw w Urzędzie.

 Ochrona środowiska

W dziale zawarte są treści kluczowych programów i innych zamierzeń związanych z ochroną środowiska w województwie oraz wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 Oświadczenia majątkowe

W dziale publikuje się jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia, tj.: radnych, członków zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.

 Finanse i budżet województwa

W dziale publikowane są: projekty uchwał budżetowych, treści uchwał budżetowych wraz z szeregiem załączników, sprawozdań rocznych wykonania budżetów oraz sprawozdań kwartalnych o stanie wykonania danego budżetu, kopie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, dotyczących w szczególności oceny możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, oceny prognozy kształtowania się długu publicznego Samorządu Województwa Lubelskiego oraz opinii projektów uchwał budżetowych, dane o stanie zadłużenia publicznego.

 Współpraca zagraniczna – Partnerzy Województwa Lubelskiego

Dział zawiera informacje oraz dokumenty o realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego polityce zagranicznej.

 Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne

Dział zawiera informacje na temat podległych jednostek organizacyjnych.

 Majątek

Dział zawiera informacje o strukturze własności gruntów i nieruchomości, jakimi dysponuje Samorząd Województwa Lubelskiego oraz jego kapitałowym zaangażowaniu w spółkach prawa handlowego (ilość posiadanych akcji/udziałów oraz ich wartość nominalna). Ponadto umieszczone są przetargi dotyczące nieruchomości do sprzedania.

 Zamówienia publiczne

W dziale znajdują się ogłoszenia o zamówieniach publicznych i informacje o wynikach postępowań.

Ogłoszenia

W dziale publikowane są informacje na temat aktualności, praktyk, ofert pracy oraz ofert inwestycyjnych ogłoszonych przez daną jednostkę administracji publicznej.

 Wybory samorządowe

Dział zawiera obiweszczenia i uchwały dotyczące wyborów samorządowych.

 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Dział zawiera informacje dotyczące zasad udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Informacje o biuletynie

Dział zawiera informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. W szczególności informacje te obejmują:

 • mapę serwisu,

 • redakcje biuletynu,

 • słownik skrótów

 • instrukcję obsługi BIP,

 • informacje nieudostępnione w BIP,

 • historie zmian,

 • statystyki odwiedzin.

Elementy każdej informacji publicznej

Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu stopkę informacyjną określającą:

 1. tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,

 2. tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,

 3. oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,

 4. dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany,

 5. rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP.

Informacje niejawne w BIP

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

Ikony w BIP

- oznacza, że dany dokument można (klikając na ikonę) otworzyć w postaci dokumentu w formacie pdf i wydrukować, zapisać dokument na dowolnym informatycznym nośniku danych.

LS