Zakres zadań

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof IwaniukDo  zakresu  działania  i kompetencji  Wójta  należy  sprawowanie  funkcji  organu  wykonawczego Gminy, kierownika zakładu pracy, jakim jest Urząd oraz funkcji organu administracji samorządowej I instancji w zakresie zadań własnych i zleconych, a w szczególności:
1) kierowanie Urzędem;
2) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
3) prowadzenie gospodarki finansowej gminy;
4) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu  sądowym i administracyjnym,  a także  przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej;
5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem;
6) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał ;
7) organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy;
8)  podejmowanie  i inicjowanie  działań  w sprawach  publicznych  o znaczeniu  lokalnym,  które  nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
9)  uczestniczenie  w pracach  związków  i porozumień  międzygminnych,  uzgadnianie  wstępnej  treści  tych porozumień oraz organizowanie wykonania zadań wynikających z zawartych już porozumień;
10)rozpatrywanie wniosków i interpelacji posłów, senatorów oraz zapytań radnych;
11) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury;
12) ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania;
13) przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia;
14) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
15) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli ( testamenty allograficzne);
16) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do podejmowania decyzji w imieniu wójta;
17) nadzór nad ochroną informacji niejawnych;
18) wykonywanie czynności organu obrony cywilnej;
19) nadzorowanie  realizacji zadań  zleconych z zakresu administracji  rządowej oraz przejętych  w ramach porozumień;
20) wykonywanie funkcji Zarządzającego Wolnym Obszarem Celnym;
21) Wykonywanie funkcji Zgromadzenia Wspólników spółki komunalnej;
22) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady Gminy.

Szukaj dokumentów
od do