Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Jan Krzyżanowski

Wiceprzewodniczący

Janusz Semeniuk

Członek

Łukasz Dragun
Jolanta Gawryluk
Gabriel Gryciuk
Zenobia Kopeć
Jarosław Wasil
Adam Sepczuk
Mirosław Kijuk
Adam Moroz
Józef Śreniawski
Andrzej Jawtoszuk

Zadania
Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych W skład Komisji Rewizyjnej mogą być powołani tylko radni z wyjątkiem Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójta Gminy,
2) opiniowanie wniosku o odwołanie Wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium,
3) wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zleconych przez Radę Gminy.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy Terespol uchwalony przez Radę Gminy.

Szukaj dokumentów
od do