Skargi i wnioski

Wójt,  Zastępca  wójta, Sekretarz  oraz  Kierownicy  referatów  przyjmują  w  sprawach  skarg  i  wniosków w miarę możliwości każdego dnia w następujących godzinach:
Poniedziałek     7.30 - 17.00
Wtorek             7.30 - 15.30
Środa               7.30 - 15.30    
Czwartek          7.30 - 16.00
Piątek              7.30 - 14.00


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego/wnioskodawcy.

Skargi i wnioski, które nie zawierają ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.
Wójt  rozpatruje  skargi  i wnioski  na  działalność  merytoryczną  komórek  organizacyjnych Urzędu,  jednostek organizacyjnych, jak również w  sprawach pracowniczych, a  także innych dotyczących  działalności Urzędu, za wyjątkiem spraw należących do kompetencji innych organów.  

Rejestr  skarg  i  wniosków  oraz  petycji  jest  prowadzony  w  Referacie  Organizacyjnym  i  Spraw Społecznych.

Szukaj dokumentów
od do