Komisja Budżetowo-Finansowa i Spraw Społecznych

Komisja Budżetowo-Finansowa i Spraw Społecznych

Przewodniczący
Jolanta Gawryluk
 

Wiceprzewodniczący

Zenobia Kopeć

Członek

Adam Sepczuk
Janusz Semeniuk
Mirosław Kijuk
Józef Śreniawski
Jan Krzyżanowski
Adam Moroz
Marek Kuć

Andrzej Jawtoszuk

Zadania
Do zadań komisji stałych należy w szczególności: opiniowanie uchwał Rady oraz dokonywanie oceny ich wykonania w zakresie działania komisji, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Przewodniczącego Rady oraz przez członków komisji, zgłaszanie Radzie Gminy wniosków w sprawach objętych zakresem działania komisji, badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne. 

Szukaj dokumentów
od do